NAWIGACJA
MEDIA
ADRES ul. Świętego Wawrzyńca 9 Dąbrowa 98-300 Wieluń
KONTAKT Dyżurny Stanowiska Monitorowania Alarmów Ledar t: 668805042 - 24h Dział Kadr t: 733688997 - czynne 9.00 - 15.00 (poniedziałek - piątek) Właściciel Dariusz Leman t: 663 05 18 18 e-mail: biuro@ledar.org


OFERTA PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

Placówka kształcenia ustawicznego, wpis nr 45. Starostwa Powiatowego w Wieluniu jako placówka niepubliczna.

Kursy ochrony osób i mienia.

Kurs na kwalifikowanego pracownika ochrony W kursie może uczestniczyć osoba, która: nie była skazana prawomocnym orzeczeniem za przestępstwo umyślne, ukończyła 21 lat i ma uregulowany stosunek do służby wojskowej, ukończyła szkołę podstawową.

Kierownik do spraw bezpieczeństwa

Kierownik   do   spraw   bezpieczeństwa   to   osoba   wyznaczona   przez   organizatora,   reprezentującą   go   w   zakresie   zapewnienia   bezpieczeństwa   uczestnikom imprezy   masowej.   Szkolenie   zostanie   przeprowadzone   w   oparciu   o   Ustawę   z   dnia   20   marca   2009   r.   (   Dz.   U.   Nr   62,   poz.   504   )   o   bezpieczeństwie   imprez masowych   i   Rozporządzenie   Rady   Ministrów   z   dnia   23   marca   2010r   (   Dz.   U.   Nr   52,   poz.   308   )   w   sprawie   wymogów,   jakie   powinni   spełniać   Kierownik   do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne. Kto może zostać kierownikiem do spraw bezpieczeństwa? Kierownikiem   do   spraw   bezpieczeństwa   może   zostać   wyłącznie   osoba,   która   ukończyła   szkolenie,   a   w   przypadku   imprezy   masowej   podwyższonego   ryzyka dodatkowo legitymuje się licencją drugiego stopnia pracownika ochrony fizycznej. Tematy szkolenia: Szkolenie kierowników do spraw bezpieczeństwa trwa 58 godzin zajęć dydaktycznych. Po zakończeniu zajęć odbędzie się godzinny egzamin. Po   ukończeniu   szkolenia   i   pozytywnym   zdaniu   egzaminu   -   kierownik   do   spraw   bezpieczeństwa   otrzymuje   zaświadczenie   uprawniające   do   wykonywania zabezpieczenia imprez masowych. Koszt szkolenia od jednej osoby wynosi 600 zł. W grupach powyżej 20 osób koszt od jednej osoby wynosi 400 zł.

Służby Porządkowe

Służba   porządkowe   to   osoby   podlegające   kierownikowi   do   spraw   bezpieczeństwa,   wyznaczone   przez   organizatora,   działając   na   rzecz   bezpieczeństwa   i porządku publicznego w czasie i w miejscu trwania imprezy masowej. Szkolenie   zostanie   przeprowadzone   w   oparciu   o   Ustawę   z   dnia   20   marca   2009   r.   (   Dz.   U.   Nr   62,   poz.   504   )   o   bezpieczeństwie   imprez   masowych   i Rozporządzenie   Rady   Ministrów   z   dnia   23   marca   2010r   (   Dz.   U.   Nr   52,poz   308   )   w   sprawie   wymogów,   jakie   powinni   spełniać   Kierownik   do   spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne. Kto może zostać członkiem służby porządkowej? Członkiem służby może zostać osoba legitymująca się ważną licencją pracownika ochrony fizycznej. Tematy szkolenia: Zasady wykonywania zadań członka służby porządkowej - czas realizacji 4 godziny Wybrane zagadnienia z zakresu psychologii - czas realizacji 2 godziny Zapewnienie porządku podczas imprez masowych - czas realizacji 14 godzin Zasady udzielania pierwszej pomocy - czas realizacji 4 godziny Szkolenie dla służb porządkowych trwa 24 godziny zajęć dydaktycznych. Po zakończeniu zajęć odbędzie się godzinny egzamin. Po    ukończeniu    szkolenia    i    pozytywnym    zdaniu    egzaminu    -    członek    służby    porządkowej    otrzymuje    zaświadczenie    uprawniające    do    wykonywania zabezpieczenia imprez masowych. Koszt szkolenia od jednej osoby wynosi 350 zł. Natomiast w grupach powyżej 20 osób koszt od jednej osoby wynosi 200 zł.

Służby Informacyjne

Służba   informacyjna   to   najbardziej   liczna   grupa   osób   uczestniczących   w   zabezpieczaniu   imprezy   masowej.   Jest   to   nowa   jednostka   utworzona   na   mocy ustawy z dnia 20 marca 2009r o bezpieczeństwie imprez masowych, wzorowana na zachodnioeuropejskiej Stewardach. Członkowie   służby   informacyjnej   stanowią   pierwsze   i   najważniejsze   źródło   kontaktu   dla   uczestnika   imprezy   masowej.   To   z   nimi   statystyczny   uczestnik   ma więcej   styczności.   Dla   każdego   organizatora   imprezy   masowej   są   oni   najważniejszym   "narzędziem"   przekazywania   informacji   do   widza,   kibica,   czy   innej osoby przebywającej na danym obiekcie, terenie. Szkolenie   zostanie   przeprowadzone   w   oparciu   o   Ustawę   z   dnia   20   marca   2009   r.   (   Dz.   U.   Nr   62,   poz.   504   )   o   bezpieczeństwie   imprez   masowych   i Rozporządzenie   Rady   Ministrów   z   dnia   23   marca   2010r   (   Dz.   U.   Nr   52,   poz.   308   )   w   sprawie   wymogów,   jakie   powinni   spełniać   Kierownik   do   spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne. Kto może przystąpić do szkolenie? Każdy pełnoletni i niekarany obywatel Rzeczypospolitej Polskiej. Tematy szkolenia: Zasady wykonywania zadań członka służby informacyjnej - czas realizacji 4 godziny Zagadnienia prawne - czas realizacji 2 godziny Zabezpieczenie porządku publicznego podczas imprezy masowej - czas realizacji 6 godzin Wybrane elementy z zakresu psychologii i socjologii - czas realizacji 2 godziny Zasady udzielania pierwszej pomocy - czas realizacji 4 godziny Techniki interwencyjne - czas realizacji 1 godzina Szkolenie dla służb informacyjnych trwa 19 godzin zajęć dydaktycznych. Po zakończeniu zajęć odbędzie się godzinny egzamin. Po    ukończeniu    szkolenia    i    pozytywnym    zdaniu    egzaminu    -    członek    służby    informacyjnej    otrzymuje    zaświadczenie    uprawniające    do    wykonywania zabezpieczenia imprez masowych. Koszt szkolenia od jednej osoby wynosi 220 zł. Natomiast w grupach powyżej 20 osób koszt od jednej osoby wynosi 150 zł.
TEMATYKA LICZBA GODZIN
Podstawy prawne wykonywania zadań służących zapewnieniu porządku i bezpieczeństwa podczas imprez masowych. 8
Wybrane zagadnienia z zakresu organizacji i zarządzania 3
Wybrane elementy z zakresu psychologii i socjologii 4
Wybrane zagadnienia z zakresu kryminologii i kryminalistyki 4
Wybrane zagadnienia z zakresu prawa karnego i prawa wykroczeń 6
Wybrane zagadnienia z zakresu prawa karnego procesowego 4
Wybrane zagadnienia z zakresu prawa administracyjnego 4
Wybrane zagadnienia z zakresu prawa cywilnego 4
Ogólne zasady zabezpieczenia imprez masowych 9
Zasady sporządzania planów zabezpieczeń oraz procedur bezpieczeństwa 5
Nadzór nad wykonywaniem zadań przez służby porządkowe i służby informacyjne oraz kontrola tych służb 2
Zasady współpracy z Policją, Państwową Strażą Pożarną oraz innymi służbami biorącymi udział w działaniach służących zapewnieniu porządku i bezpieczeństwa w czasie imprezy masowej 3
Techniczne środki zabezpieczenia imprezy masowej 2
NAWIGACJA
ADRES ul. Świętego Wawrzyńca 9 Dąbrowa 98-300 Wieluń
ledar.org
KONTAKT Dyżurny Stanowiska Monitorowania Alarmów Ledar t: 668805042 - 24h Dział Kadr t: 733688997 - czynne 9.00 - 15.00 (poniedziałek - piątek) t: 663 05 18 18 e-mail: biuro@ledar.org
MEDIA

OFERTA PLACÓWKI

KSZTAŁCENIA

USTAWICZNEGO

Placówka kształcenia ustawicznego, wpis nr 45. Starostwa Powiatowego w Wieluniu jako placówka niepubliczna.

Kursy ochrony osób i mienia.

Kurs na kwalifikowanego pracownika ochrony W   kursie   może   uczestniczyć   osoba,   która:   nie   była skazana         prawomocnym         orzeczeniem         za przestępstwo umyślne, ukończyła   21   lat   i   ma   uregulowany   stosunek   do służby wojskowej, ukończyła szkołę podstawową.

Kierownik do spraw bezpieczeństwa

Kierownik     do     spraw     bezpieczeństwa     to     osoba wyznaczona   przez   organizatora,   reprezentującą   go w         zakresie         zapewnienia         bezpieczeństwa uczestnikom   imprezy   masowej.   Szkolenie   zostanie przeprowadzone    w    oparciu    o    Ustawę    z    dnia    20 marca    2009    r.    (    Dz.    U.    Nr    62,    poz.    504    )    o bezpieczeństwie           imprez           masowych           i Rozporządzenie   Rady   Ministrów   z   dnia   23   marca 2010r    (    Dz.    U.    Nr    52,    poz.    308    )    w    sprawie wymogów,    jakie    powinni    spełniać    Kierownik    do spraw   bezpieczeństwa,   służby   porządkowe   i   służby informacyjne. Kto     może     zostać     kierownikiem     do     spraw bezpieczeństwa? Kierownikiem     do     spraw     bezpieczeństwa     może zostać   wyłącznie   osoba,   która   ukończyła   szkolenie, a   w   przypadku   imprezy   masowej   podwyższonego ryzyka   dodatkowo   legitymuje   się   licencją   drugiego stopnia pracownika ochrony fizycznej. Tematy szkolenia: Szkolenie    kierowników    do    spraw    bezpieczeństwa trwa 58 godzin zajęć dydaktycznych. Po     zakończeniu     zajęć     odbędzie     się     godzinny egzamin. Po    ukończeniu    szkolenia    i    pozytywnym    zdaniu egzaminu    -    kierownik    do    spraw    bezpieczeństwa otrzymuje        zaświadczenie        uprawniające        do wykonywania zabezpieczenia imprez masowych. Koszt szkolenia od jednej osoby wynosi 600 zł. W   grupach   powyżej   20   osób   koszt   od   jednej   osoby wynosi 400 zł.

Służby Porządkowe

Służba       porządkowe       to       osoby       podlegające kierownikowi         do         spraw         bezpieczeństwa, wyznaczone   przez   organizatora,   działając   na   rzecz bezpieczeństwa   i   porządku   publicznego   w   czasie   i w miejscu trwania imprezy masowej. Szkolenie    zostanie    przeprowadzone    w    oparciu    o Ustawę   z   dnia   20   marca   2009   r.   (   Dz.   U.   Nr   62,   poz. 504     )     o     bezpieczeństwie     imprez     masowych     i Rozporządzenie   Rady   Ministrów   z   dnia   23   marca 2010r   (   Dz.   U.   Nr   52,poz   308   )   w   sprawie   wymogów, jakie      powinni      spełniać      Kierownik      do      spraw bezpieczeństwa,      służby      porządkowe      i      służby informacyjne. Kto         może         zostać         członkiem         służby porządkowej? Członkiem   służby   może   zostać   osoba   legitymująca się ważną licencją pracownika ochrony fizycznej. Tematy szkolenia: Zasady      wykonywania      zadań      członka      służby porządkowej - czas realizacji 4 godziny Wybrane   zagadnienia   z   zakresu   psychologii   -   czas realizacji 2 godziny Zapewnienie   porządku   podczas   imprez   masowych - czas realizacji 14 godzin Zasady      udzielania      pierwszej      pomocy      -      czas realizacji 4 godziny Szkolenie   dla   służb   porządkowych   trwa   24   godziny zajęć dydaktycznych. Po     zakończeniu     zajęć     odbędzie     się     godzinny egzamin. Po    ukończeniu    szkolenia    i    pozytywnym    zdaniu egzaminu   -   członek   służby   porządkowej   otrzymuje zaświadczenie      uprawniające      do      wykonywania zabezpieczenia imprez masowych. Koszt szkolenia od jednej osoby wynosi 350 zł. Natomiast   w   grupach   powyżej   20   osób   koszt   od jednej osoby wynosi 200 zł.

Służby Informacyjne

Służba    informacyjna    to    najbardziej    liczna    grupa osób    uczestniczących    w    zabezpieczaniu    imprezy masowej.    Jest    to    nowa    jednostka    utworzona    na mocy      ustawy      z      dnia      20      marca      2009r      o bezpieczeństwie   imprez   masowych,   wzorowana   na zachodnioeuropejskiej Stewardach. Członkowie        służby        informacyjnej        stanowią pierwsze     i     najważniejsze     źródło     kontaktu     dla uczestnika       imprezy       masowej.       To       z       nimi statystyczny    uczestnik    ma    więcej    styczności.    Dla każdego    organizatora    imprezy    masowej    są    oni najważniejszym        "narzędziem"        przekazywania informacji     do     widza,     kibica,     czy     innej     osoby przebywającej na danym obiekcie, terenie. Szkolenie    zostanie    przeprowadzone    w    oparciu    o Ustawę   z   dnia   20   marca   2009   r.   (   Dz.   U.   Nr   62,   poz. 504     )     o     bezpieczeństwie     imprez     masowych     i Rozporządzenie   Rady   Ministrów   z   dnia   23   marca 2010r    (    Dz.    U.    Nr    52,    poz.    308    )    w    sprawie wymogów,    jakie    powinni    spełniać    Kierownik    do spraw   bezpieczeństwa,   służby   porządkowe   i   służby informacyjne. Kto może przystąpić do szkolenie? Każdy        pełnoletni        i        niekarany        obywatel Rzeczypospolitej Polskiej. Tematy szkolenia: Zasady      wykonywania      zadań      członka      służby informacyjnej - czas realizacji 4 godziny Zagadnienia prawne - czas realizacji 2 godziny Zabezpieczenie     porządku     publicznego     podczas imprezy masowej - czas realizacji 6 godzin Wybrane      elementy      z      zakresu      psychologii      i socjologii - czas realizacji 2 godziny Zasady      udzielania      pierwszej      pomocy      -      czas realizacji 4 godziny Techniki interwencyjne - czas realizacji 1 godzina Szkolenie   dla   służb   informacyjnych   trwa   19   godzin zajęć dydaktycznych. Po     zakończeniu     zajęć     odbędzie     się     godzinny egzamin. Po    ukończeniu    szkolenia    i    pozytywnym    zdaniu egzaminu   -   członek   służby   informacyjnej   otrzymuje zaświadczenie      uprawniające      do      wykonywania zabezpieczenia imprez masowych. Koszt szkolenia od jednej osoby wynosi 220 zł. Natomiast   w   grupach   powyżej   20   osób   koszt   od jednej osoby wynosi 150 zł.
TEMATYKA LICZBA GODZIN
Podstawy prawne wykonywania zadań służących zapewnieniu porządku i bezpieczeństwa podczas imprez masowych. 8
Wybrane zagadnienia z zakresu organizacji i zarządzania 3
Wybrane elementy z zakresu psychologii i socjologii 4
Wybrane zagadnienia z zakresu kryminologii i kryminalistyki 4
Wybrane zagadnienia z zakresu prawa karnego i prawa wykroczeń 6
Wybrane zagadnienia z zakresu prawa karnego procesowego 4
Wybrane zagadnienia z zakresu prawa administracyjnego 4
Wybrane zagadnienia z zakresu prawa cywilnego 4
Ogólne zasady zabezpieczenia imprez masowych 9
Zasady sporządzania planów zabezpieczeń oraz procedur bezpieczeństwa 5
Nadzór nad wykonywaniem zadań przez służby porządkowe i służby informacyjne oraz kontrola tych służb 2
Zasady współpracy z Policją, Państwową Strażą Pożarną oraz innymi służbami biorącymi udział w działaniach służących zapewnieniu porządku i bezpieczeństwa w czasie imprezy masowej 3
Techniczne środki zabezpieczenia imprezy masowej 2